Покана за свикване общо събрание

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕЧТИ И ОТБОРИ БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „МЕЧТИ И ОТБОРИ БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф. д. /2007 год. в СГС, Булстат 175315947, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 18. 06. 2019 год., в 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. „Веслец” № 6 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2018г.
2. Приемане на годишен отчет за дейностите на сдружението за 2018 г.
3. Разни
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Публикувано в Какво правим / Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.